Huisartsenzorg met ondersteuning van de POH GGZ

Als u zich vanaf 1 januari 2014 meldt met psychische klachten bij de huisarts, zal deze in eerste instantie kijken wat hij of zij zelf of een praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) voor u kan betekenen. Zo nodig kan de huisarts advies inwinnen bij een specialist (GZ psycholoog, psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut). Bij lichtere klachten kan het mogelijk zijn dat, in overleg, besloten wordt dat u eerst zelf aan de slag gaat met de klachten, zo nodig onder begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld via e-mental health; dit zijn zorgprogramma’s via internet. Wanneer de huisarts en/of praktijkondersteuner u onvoldoende kunnen helpen, dan kan de huisarts besluiten u door te verwijzen naar de nieuwe Generalistische Basis GGZ.