Minderjarige cliënten


Als een kind of jongere in therapie gaat, gebeurt dat meestal in overleg met de ouders of verzorgers. Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders vaak nauw bij de behandeling betrokken. De ouders zijn dan bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling.

 

Als de leeftijd van het kind tussen de 12 en de 16 jaar ligt, weegt de mening van ouders en kind even zwaar. De komst van de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die van kracht is sinds 25 mei 2018 heet hier verandering in gebracht. Kinderen die in deze leeftijdscategorie vallen beslissen niet zelf meer mee!! Voor hen geldt nu dat de wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) toestemming geeft voor de behandeling.

 

Vanaf 16 jaar neemt een cliënt zelf beslissingen. De ouders worden uitsluitend dán bij de behandeling betrokken als de jongere daarmee akkoord gaat. Wanneer een jongere een licht verstandelijke beperking heeft en niet wilsbekwaam is dan zijn ouders genoodzaakt als wettelijk vertegenwoordiger op te kunnen treden en toestemming te kunnen geven.