Klachtenreglement


Klachtenregel

Waar mensen samenwerken is het mogelijk dat er misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de behandeling die u krijgt, de bejegening door een van de medewerkers, de evt. rekening.
Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Bovendien heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen.

Per 1 januari 2017 dient neuroCare Group Hengelo te voldoen aan de eisen die de nieuwe wet WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) stelt. Doel van deze wet is goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. En een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening.

Hoe handelt u wanneer u een klacht heeft?

Als u klachten heeft over uw behandelaar of uw behandeling dan kunt u die in eerste instantie het beste bespreken met uw behandelaar zelf. Mogelijk gaat het om misverstanden die u in een gesprek samen kunt oplossen. Wanneer dit niet lukt dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. U kunt het klachtenformulier invullen. Uw klacht wordt binnen het behandelteam besproken en u ontvangt hierover bericht. Zie Klachtenformulier.
  2. Betreft het een behandelaar die psycholoog NIP is dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het college van Toezicht van het NIP. Zie klachtenregeling NIP
  3. U kunt contact opnemen met de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten) als uw behandelaar een psychotherapeut is. De LVVP heeft ondermeer als taak in deze kwesties te bemiddelen. De LVVP heeft eigen klachtenfunctionarissen die naar u luisteren, adviseren en ondersteunen. De klachtenfunctionaris van de LVVP kan tevens een bemiddelende rol spelen bij de klachtenafhandeling. Zie Klachtenregeling LVVP.
  4. Op grond van de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zie Tuchtcollege voor de Gezondheid
  5. Als laatste heeft u als cliënt het recht om per 1 januari 2017 uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke commissie die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim. U kunt hiervoor naar de Geschillencommissie Den Haag. Zie Geschillencommissie Den Haag